Menu

۹ و نیم میلیارد ارزش اموال جمع آوری شده در طرح رعد / امنیت عمومی مردم، خط قرمز دستگاه قضا

۹ و نیم میلیارد ارزش اموال جمع آوری شده در طرح رعد / امنیت عمومی مردم، خط قرمز دستگاه قضا
میزان

سردار رحیمی گفت: در مرحله ۲۹ از طرح رعد، ارزش اموال کشف شده به ۹ و نیم میلیارد می‌رسد و بیش از ۸۶ درصد از مالباختگان شناسایی شده اند.