شمس؛ تنها استادی که در عمر خود فقط یک شاگرد گرفته است