​مرگ‌اندیشی در شعر معاصر ایران سوژه شماره سوم «وزن دنیا»