ناهید طباطبایی: کارهای گلی ترقی، به نحوی غریزی از وجودش نشات می‌گیرد