آثارمولانا تفسیر قرآن و اصول اسلام‌اند/بسامد آفتاب در اشعار مولوی