رمان جدید خورشاهیان منتشر شد/اعتراف به کشتن دو نفر!