چالش در اجرای یک مصوبه قانونی/ قصور شهرداری ها در پرداخت سهم کتابخانه ها