پیوندی فرهنگی میان دو شهر که دستخوش جناح‌گرایی شد!