برگزاری جشنواره با محوریت دو کتاب «ملت عشق» و «باب اسرار»