ماجرای عاشقانه‌ بدفرجام در نخستین رمان شاهین شجری‌کهن