تصحیح سایه دلنشین است اما علمی نیست/ روی نسخه منقح‌تری از دیوان حافظ کار می‌کنم