جلسه‌ داوری نهایی مسابقه داستان‌نویسی افسانه‌ها برگزار شد