قول جایزه‌ای غیراروپایی دادند اما دو اروپایی نوبل ادبیات گرفتند