چاپ کتابی انتقادی درباره اندیشه و فلسفه شعرهای حافظ