گزارشی از نخستین جلسه شورای هیئت علمی و تحریریه مجله نامه ایران و اسلام