کتاب مجموعه مقالات «سناریونویسی در مدیریت روابط عمومی» منتشر شد