بوک میکرها روی نوبل گرفتن نویسنده روس شرط‌بندی کردند