هارولد بلوم، نویسنده و منتقد ادبی در 89سالگی از دنیا رفت