«شاهد خاموش» رمانی از یک مددکار جتماعی و بر اساس حقایق