خانه‌موزه‌ شاعر و روزنامه‌نگار لب‌دوخته یزد گشایش یافت