«سه قطره خون» قصه راوی اول شخص روان‌پریش، بدبین و عزلت‌گزین