«جامعه مجازی استاندارد با سواد فضای مجازی» کتاب شد