تجمع تعدادی از اعضای کتابخانه ملی در اعتراض به تعطیلی این نهاد