روایت‌شناسی شناختی؛ چگونه علم شناخت به کمک نظریه فیلم می‌آید؟