اولین کتاب مصور چاپ سنگی ایران در کتابخانه ملی نگهداری می‌شود