چگونه می‌خواهید آزمون دستیاری را در ماه اسفند برگزار کنید؟