یاد گرفتن برخورد با انسان‌های خودشیفته به قیمت ۳۸هزار تومان