زادی اسمیت: نتوانستم «برادران کارامازوف» را تا پایان بخوانم