دو نکته کلیدی در بیان جناب رسول جعفریان و آینده کتاب کاغذی