لحظاتی در کنار مالکان کتابفروشی قایقی لندن/ ملاقات بن اوکری و هنرفروشی