اطلاعیه معاونت امور فرهنگی برای تامین ۲۰ هزار تن کاغذ