امکان صدور مجوز برای برگزاری قطعی نمایشگاه کتاب قابل انجام نیست