کتابی درباره تناقض‌های بزرگ و موقعیت اجتماعی روحانیت