احترام برومند در تدارک چاپ کتابی درباره داود رشیدی