میترا حجار و مهدی پاکدل با «نرگس مست» در راه نیویورک