رقابت مستند «روابط خانوادگی» در بخش مسابقه جشنواره لایپزیک