گلزار به مردم چه می‌دهد که برای دیدنش سختی می‌کشند؟