نخستین عکسِ امیر جعفری، بهرام افشاری و نازنین بیاتی در «سگ بند»