تفاوت فیلمنامه «اشغال »بیضایی و «یتیم خانه ایران» ابوالقاسم طالبی