ادامه اجرای نمایش «پشت دیوار عمارت» تا پایان مهرماه