از «شیرجه بزرگ» تا «پیج» پروانه ساخت گرفتند/ یک پروانه ساخت دیگر برای اوج صادر شد