حضور مستند «آشو» در بخش رقابتی جشنواره «لایپزیگ» آلمان