مسعود جعفری‌جوزانی قرارداد «یعقوب لیث صفاری» را بست