«کارت پرواز»؛ فیلمی که نشان می‌دهد انسان‌ها چطور انسانیت خود را از دست نمی‌دهند