مارتین اسکورسیزی تسلیم نشد/ تاکید دوباره بر اظهارنظر جنجالی