جایزه بهترین فیلم جشنواره یاری سوئد به «روزهای نارنجی» رسید