نخستین حضور جهانی «مسخره‌باز» با بازی علی نصیریان در ورشو