سه اثر کانون در مسابقه‌ تصویرگری بلگراد پذیرفته شد