ستاره بازی «تاج و تخت» در اقتباسی مدرن از شاهکار دیکنز