ستاره بازی «تاج و تخت» در اقتباس مدرن «الیور توییست»